Przeciw Przemocy

Nie daj się przemocy 


Projekt finansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Przemocy

Diagnoza przeprowadzona przez Fundację Prawnikon na podstawie danych z ośrodków pomocy społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Rzeszowie, danych PCPR wskazała, iż w powiecie podkarpackim gwałtownie wzrasta liczba ofiar i sprawców przemocy domowej oraz agresja wśród nieletnich. Sytuacja taka odbija się negatywnie na funkcjonowaniu rodziny, spychając ją na margines życia społecznego. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które od niedawna istnieje w świadomości społecznej  i jest przedmiotem świadomych skoordynowanych działań zaradczych. Aby przerwać zmowę milczenia wokół pojedynczej ofiary i zmienić jej sytuację, nie wystarczy jedynie wiedzieć, że istnieje zjawisko przemocy w rodzinie i że jest ono przestępstwem. Nie wystarczy także sama motywacja do pomagania a oferowanie skutecznej pomocy prawnej. Niezbędne są konkretne umiejętności! Istotną rolę odgrywają przekonania, bariery, emocje i zjawiska zachodzące w psychice osób pomagających.

Na podstawie tych obserwacji opracowano projekt pt. "Nie daj się przemocy" skierowany do mieszkanek Miasta Rzeszowa doświadczających przemocy. Projekt w okresie od maja do listopada 2016r.  przewiduje:

1) Uruchomienie punktu nieodpłatnej pomocy prawno- zawodowej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Biuro porad mieści się w siedzibie fundacji przy ul. Warszawskiej 5/7 w Rzeszowie. Jego ułożenie zapewnia dyskretność dla ofiar przemocy. Biuro czynne będzie codziennie po 2 godziny 8:00-10:00 (lub w niektóre dni od 16:00-18:00)
2) Badania skali przemocy wobec kobiet na Podkarpaciu
3) Stworzenie spotu kampanii społecznej „Nie daj się przemocy”

4) Raport z badań z wypracowaniem rozwiązań systemowych
5) Publikację raportu podczas spotkania instytucji i NGO
 
Spot:
 
Pomoc & Wsparcie
Znajdź nas na Facebooku